Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

317

Klasa: 340-03/18-01/520

Urbroj: 2198-1-86-01-18-2 od 13. II. 2019.    (904)

Na temelju članka 38. – 42. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 14. Statuta i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 11. 2. 2019. godine donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

Uvjeti:

– VSS
– 5 godina radnoga iskustva na rukovodećim poslovima
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola min. B-kategorije
– poznavanje rada na PC-ju.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti (u izvorniku ili ovjerenom prijepisu):

– životopis,
– diplomu,
– dokaze u navedenim uvjetima
– uvjerenje o nekažnjavanju.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, u roku od 8 dana, računajući od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Za natječaj – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Detalje natječaja možete pregledati na slijedećoj poveznici – NARODNE NOVINE