22.3 C
Bjelovar
Utorak, 25 lipnja, 2024

O nama

Tko smo

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije brine se o ukupno 757,956 km cesta. Od toga je 469,932 km županijskih cesta, a 288,6024 lokalnih cesta.

Po vrsti kolnika Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije brine za 675,771 km asfaltnog kolnika, 78,691 makadama, 0,459 zemljanog kolnika te 3,035 neprohodnog dijela cesta.

Činjenice

Osnivač Županijske uprave za ceste je Bjelovarsko- bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru, Dr. Ante Starčevića 8.

Odluka o osnivanju

Osnivač Županijske uprave za ceste je Bjelovarsko- bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru, Dr. Ante Starčevića 8.

Odluku o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko bilogorske županije donijela je temeljem članka 84. st.2. Zakona o cestama (NN 84/11,18/13, 22/33, 54/13,148/13,92/14,110/19,144/21,114/2204/23 i 133/23), članka 12. stavak. 3 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i151/22) i članka 16. Statuta Bjelovarsko- bilogorske županije („Županijski glasnik“ Županije Bjelovarsko- bilogorske broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Županije Bjelovarsko- bilogorske.

Djelatnost

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije pravna je osoba za upravljanje javnim cestama na području Bjelovarsko- bilogorske županije razvrstanim u županijske i lokalne ceste. Županijska uprava za ceste ostvaruje prava i obaveze kao jedna od pravnih sljednika bivšeg poduzeća „Hrvatske ceste“ poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona o cestama, prava i obveza JP „Hrvatske ceste“, Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste i Statutom.

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti obavlja djelatnosti upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te druge poslove koji su određeni Zakonom o cestama.
Županijska uprava za ceste obavlja sljedeće poslove:

 • priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja    županijskih i lokalnih cesta,
 • obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 • pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija, te njihovu stručnu ocjenu,
 • pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš,
 • pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • ustupanje usluga projektiranja sa istražnim radovima,
 • ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, te drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba po posebnom propisu,
 • ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 • ustupanje geodetskih radova,
 • ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 • ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje ceste i njenih dijelova, te objekata na korištenje i održavanje,
 • investitorski nadzor nad provedbom projekata,
 • ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa,
 • rješavanje imovinskopravnih pitanja koji prethode građenju, rekonstrukciji i održavanju županijskih i lokalnih cesta,
 • obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 • planiranje održavanja i mjera zaštite cesta i prometa na njima,
 • redovito i izvanredno održavanje cesta,
 • ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja,
 • stručni nadzor i kontrola kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja cesta,
 • ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa javne ceste,
 • ophodnju,
 • obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koji obuhvaćaju:
 • osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 • vođenje podataka o cestama,
 • priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti,
 • organizacija sustava naplate cestarine,
 • praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa,
 • izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstava, županijske skupštine i župana,
 • financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 • praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
 • ostale djelatnosti propisane Zakonom o cestama.”
Preskoči na sadržaj