NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐENJE I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  CESTA

1050

Županijska uprava za ceste

Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika (m/ž), radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐENJE I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  CESTA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,

Stručni uvjeti:

  • VŠS građevinskog ili prometnog smjera
  • najmanje 3.g. radnog iskustva
  • poznavanje rada na PC-u
  • vozačka dozvola B kategorije

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku domovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, kao dokaz o random iskustvu,
  • kopija vozačke dozvole,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a potencijalno izabran kandidat će trebati prije Odluke o odabiru predočiti izvornike dokumenata.

NAPOMENE:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Trajanje probnog roka ugovoriti će se u trajanju od 4 mjeseca.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su dokumentirati isto i u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natjecaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije,
J.Jelačića 2,
43000 Bjelovar,

Prijave s dokazima dostavljaju se do 06.04.2021., s naznakom “Za natječaj, stručni suradnik – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima izbora kandidati ce biti obaviješteni putem web stranice Županijske uprave za ceste.

KLASA: 340-09-21-05/12
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/229-2

U Bjelovaru, 19.03.2021.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:

Mladen Marušić, dipl.ing.građ.

Pruzmi potpisani PDF dokument