NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

761

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika (m/ž), radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:
STRUČNI SURADNIK ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno upražnjenog mjesta zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika (rodiljni i roditeljski dopust)

Stručni uvjeti:

– minimalno SSS građevinskog ili cestovnog prometnog smjera
– najmanje 1.g. radnog iskustva
– poznavanje rada na PC-u
– vozačka dozvola B kategorije

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po
mogućnosti adresu elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
• životopis,
• presliku domovnice
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
• elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana
• dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove, ili presliku ugovora o radu- s opisom posla I navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili presliku rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

NAPOMENE:
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje
prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natjecaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca
(u preslici).
.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije,
J. Jelačića 2,
43000 Bjelovar,

Za ostale informacije nazvati na tel. 091-239-30-30, Marušić Mladen.

Prijave s dokazima dostavljaju se od 22.01.2021. do 30.01.2021., s naznakom “Za natječaj – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima izbora kandidati ce biti obaviješteni putem web stranice Županijske uprave za ceste.

KLASA: 340-09-21-05/2
UR. BROJ: 345-05-01-1-20/27-2
U Bjelovaru, 20.01.2021.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije

Ravnatelj: Mladen Marušić, dipl.ing.građ.

Pruzmi potpisani PDF dokument