Javni poziv

229

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem ( u nastavku: nositelj stvarnih prava) na kojem je izgrađena javna cesta:

Dionica Vrbovac, županijska cesta ŽC3170, izrađena na k.č.br.511, 608/2, 502/1, 510/2, 665, 637 k.o. Vrbovac.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Damir Kovačević, dipl.ing.geod., Geodetski ured “Geoservis”d.o.o. Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja 7.

Nositelji stvarnih prava uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja mogu izvršiti, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22.11.2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Geodetskog ureda “Geoservis”d.o.o. Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja 7., tel. 043/214-901