NATJEČAJ – ADMINISTRATIVNI TAJNIK

1679

Županijska uprava za ceste

Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika (m/ž), radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

ADMINISTRATIVNI TAJNIK– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,

Stručni uvjeti:

  • min SSS upravnog ili ekonomskog smjera
  • najmanje 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na PC-u
  • položen državni stručni ispit

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/ mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, podnositelj je suglasan s načinom prikupljana i obrade njegovih osobnih podataka. Osobni podaci kandidata/kinja prikupljanju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe EU 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku domovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o ustanovi, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja, ne stariji od mjesec dana,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci),
  • preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a potencijalno izabran kandidat će trebati prije Odluke o odabiru predočiti izvornike dokumenata.

Na javni natječaj može se prijaviti i kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje Ravnatelj.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor (inervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio razgovoru više ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na web stranici Županijske uprave za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije.  (https://www.zucbbz.com/)

NAPOMENE:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Trajanje probnog roka ugovoriti će se u trajanju od 4 mjeseca.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su dokumentirati isto i u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije,
J.Jelačića 2,
43000 Bjelovar

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja.

Prijave s dokazima dostavljaju se s naznakom “Za natječaj, administrativni tajnik– ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/kinje ne zadovolje na razgovoru, Ravnatelj će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

O tijeku i rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Županijske uprave za ceste. (https://www.zucbbz.com/)

KLASA: 340-09-21-05/34
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/645-1

U Bjelovaru, 02.09.2021.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:

Preuzmi dokument u PDF formatu