Sanacija klizišta i ceste ŽC 330 – dionica Donji Daruvar-Suhopolje, naselje Batinjani

444

U tijeku je izvođenje radova na sanaciji klizišta i ceste ŽC3301.

Klizište je zahvatilo dio kolnika i nizbrežnog pokosa ŽC 3301 u dužini više od 180m, s vidljivim deformacijama i pomacima u smjeru nizbrežne padine s naborima.

Glavni dio zahvata na stabilizaciji ceste i parcele je KPK (kamena potpuna konstrukcija) koja se izvodi u samom pokosu i dijelu trupa ceste sa temeljima koji ulaze u dio privatne parcele, a nakon izvedbe čitava konstrukcija od nožice do krune pokosa prekriva se zemljanim materijalom u debljini sloja 200-100 cm.

U temelju navedene KPK izvodi se drenažni sustav koji se ulijeva u reviziona okna u profilu 3,7 i 11.

U navedena reviziona okna također se ulijeva i oborinska voda iz rigola novouređene ceste nakon sanacije, te je predviđeno da se iz dna revizionog okna izvede ispust na predmetnu parcelu; kao što je navedeno, tri ispusta u profilu 3,7 i 11.

Na vrhu revizionog okna montiraju se betonski poklopci Ø 80cm, u nivou sa uređenim zelenim površinama.

Tri izljeva će se objediniti u jedan izljev, odnosno izljev u profilu 11 i profilu 7 će se spojiti sa izljevom u profilu 3 i voda će se sustavom cjevovoda betonskih kanalica i otvorenog kanala, kao što je po projektu predviđeno, odvesti u postojeći mali potok na dnu privatne parcele.

Čitava parcela koja je imala vidljive deformacije i nabore će se isplanirati u jednoličnom i blažem nagibu prema krajnjem rubu parcele sa mogućim dopunama zemljanim materijalom od iskopa.

Projektom će se cesta položajno vratiti u prvo izvedeno stanje prije prethodne sanacije, a nakon izvedbe KPK iznad krune iste izgraditi će se novi tampon lijeve kolničke trake od kamena 0-30mm u debljini od 43 cm te asfaltni zastor od asfalta 0-22 mm u debljini od 7 cm s istim nivoom kao što je postojeći neoštećeni kolnik. Nakon toga i po završetku kompletne sanacije čitava dionica ceste u dužini od 270 m’ obnoviti će se habajućim slojem asfalta 0-11mm debljine 4 cm.

Bankine (berme) iza rubnjaka uz rigole biti će nasute zemljanim slojem i zasijane sjemenom trave.