Uredbe

133
  1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta ( NN 34/12)
  2. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN br. 116/07)
  3. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, NN 106/12, NN 130/13)
  4. Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12)
  5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)
  6. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12)
  7. Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)