Natječaj za za prijem u radni odnos radnika

415

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika (m/ž), radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKAIH I LOKALNIH  CESTA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno upražnjenog mjesta zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika (rodiljni i roditeljski dopust)

Stručni uvjeti:

 • minimalno SSS građevinskog ili cestovnog prometnog smjera
 • najmanje 1 .g. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na PC-u
 • vozačka dozvola B kategorije

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove, ili presliku ugovora o radu- s opisom posla I navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili presliku rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

NAPOMENE:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natjecaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

V

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije,

J.Jelačića 2,
43000 Bjelovar,

Za ostale informacije nazvati na tel. 091-239-30-30, Marušić Mladen.

Prijave s dokazima dostavljaju se u roku od 12 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Narodnim novinama, s naznakom “Za natječaj – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima izbora kandidati ce biti obaviješteni putem web stranice Županijske uprave za ceste.

KLASA: 340-09-20-05/19

 1. BROJ: 345-05-01-1-20/347-1

U Bjelovaru, 15.06.2020.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:

Mladen Marušić, dipl.ing.građ.