Zakoni

198
 1. Zakon o cestama (NN 84/2011 , NN 22/2013, NN 54/2013, NN 148/2013 i NN 92/2014))
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008, NN 74/2011, NN 80/2013, NN 92/2014, NN 64/2015, NN 108/2017)
 3. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/2013)
 4. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/2007)
 5. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN br. 22/2014)
 6. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/2013, NN 65/2017)
 7. Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, NN 20/2017 )
 8. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN br. 69/2009, NN 128/2010, NN 136/2012, NN 76/2013)
 9. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/2009)
 10. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/2016)
 11. Zakon o obaveznim odnosima (NN br. 35/2005; NN 41/2008, NN 78/2015)
 12. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, NN 118/2014, NN 154/2014)
 13. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014, NN 69/2017)
 14. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br.152/2008, 49/2011,25/2013)
 15. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br.86/2012, NN 143/2013, NN 65/2017 )
 16. Zakon o proračunu (NN 87/2008, 136/2012, 15/2015)
 17. Zakon o ustanovama ( NN 76/1993, NN 29/1997, NN 47/1999 i NN 35/2008)
 18. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)
 19. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, NN 85/2015 )
 20. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/2012)
 21. Zakon o radu (NN 93/2014, NN 127/2017 )
 22. Prekršajni zakon (NN 107/2007, NN 39/2013, NN 157/2013, NN 110/2015, NN 70/2017 )
 23. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, 19/2014)
 24. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/2011)