Pravilnici

348

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova ili usuga – Preuzmi u PDF

 1. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br.21/09, NN 57/2010, NN 126/2010, NN 48/2011, NN 81/2012, 68/13)
 2. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br. 90/14)
 3. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14)
 4. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07)
 5. Pravilnik o izvanrednom prijevozu(NN br. 119/07, NN 52/2008 )
 6. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN br. 119/07)
 7. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/2010)
 8. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz i prekomjernu uporabu javne ceste (NN 119/2007)
 9. Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (NN br. 76/97; 141/02)
 10. Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/2006)
 11. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 12. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN 86/2004, NN 138/2004)
 13. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
 14. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (NN br. 32/94, NN96/1994, NN 33/2001, NN 122/2003, NN 83/2004, NN 69/2006, NN 9/2009)
 15. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br.51/08)
 16. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 108/04)
 17. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, NN 64/2005, NN 155/2005, 14/11)
 18. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016)
 19. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama (NN 112/2017)
 20. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, NN 93/2015, NN 135/2015, NN 2/2017, NN 28/2017)
 21. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, NN 102/2017)
 22. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, NN 115/2015, NN 87/2016, NN 3/2018)
 23. Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/2017, NN 52/2017, NN 121/2017)
 24. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 25. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 26. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 27. Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (NN 143/06)
 28. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015, NN 98/2015)
 29. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 30. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 6/12)
 31. Pravilnik o izobrazbi na području javne nabave (NN 65/2017)
 32. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/2014)
 33. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)
 34. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 35. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)