NATJEČAJ – VODITELJ ODJELA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1119

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika (m/ž), radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta: VODITELJ ODJELA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  CESTA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,

Stručni uvjeti:

 • VSS građevinskog ili cestovnog prometnog smjera
 • 5g. radnog iskustva
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u
 • vozačka dozvola B kategorije

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, kao dokaz o radnom iskustvu,
 • kopija vozačke dozvole,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a potencijalno izabran kandidat će trebati prije Odluke o odabiru predočiti izvornike dokumenata.

NAPOMENE:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Trajanje probnog roka ugovoriti će se u trajanju od 4 mjeseca.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su dokumentirati isto i u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natjecaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije,
J. Jelačića 2,
43000 Bjelovar,

Prijave s dokazima dostavljaju se do 08.03.2021, s naznakom “Za natječaj – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima izbora kandidati ce biti obaviješteni putem web stranice Županijske uprave za ceste.

KLASA: 340-09-21-05/8
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/108-2

U Bjelovaru, 24.02.2021.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:
Mladen Marušić, dipl.ing.građ.

 

Preuzmi dokument u PDF